obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

 

Vážení rodičia, milí klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci

oznamujeme vám, že od 08.02 2021 (pondelok) sme opätovne otvorení pre individuálnych klientov s dodržaním nasledovného postupu:

1. vstup do budovy je povolený len s rúškom (1 dieťa + 1 doprovod)

2. Pri vstupe je potrebné predložiť k nahliadnutiu negatívny antigénový, resp. PCR test  zákonného zástupcu  a žiaka (okrem 1. stupňa ZŠ) 

3. Zákonnému zástupcovi aj dieťaťu bude odmeraná telesná teplota a prevedená dezinfekcia rúk

4. Ďalší postup určí zamestnanec CPPPaP.

Naďalej vám poskytujeme  odborné služby aj telefonickou a elektronickou formou.

K dispozícii sme vám v pracovné dni od 7,30 hod. do 15,30 hod.:

telefonicky: 047/56 23 543     e-mailom: sekretariat@ppprs.sk

 

V prípade potreby a akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

                                                                                                                                                    Kolektív  CPPPaP  Rimavská Sobota

 

 

O poradni: CPPPaP v Rimavskej Sobote v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 132, ods. 1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry; pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Našim zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici.

CPPPaP Rimavská Sobota poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1) a to:    a) deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    b) deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    c) pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.  

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:   

Služby poskytujeme v slovenskom i maďarskom jazyku bezplatne.