obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky CPPPaP od 2.9.2020

 

V CPPPaP  prebiehajú od 2. 9. 2020 všetky činnosti.

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov centra.
  • Nosenie rúšok sa riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Deti a ich doprovod nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch zariadenia. Výnimky z nosenia rúšok platia výhradne pre deti do ukončenia 1. stupňa ZŠ (za predpokladu, že tieto deti rúško na tvári akceptujú, jeho nosenie jednoznačne odporúčame v záujme prevencie a ochrany zdravia).
  • Pred vstupom do CPPPaP bude prebiehať filter, súčasťou ktorého je meranie teploty, dezinfekcia rúk dieťaťa a zákonného zástupcu, následne zákonný zástupca klienta vyplní „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
  • Z dôvodu zabezpečenia predpísaného odstupu vo vnútorných priestoroch CPPPaP  môže dieťa na vyšetrenie sprevádzať len 1 zákonný zástupca, v spoločných chodbách CPPPaP sa doprovod dieťaťa zdržiava len v nevyhnutných prípadoch a po nevyhnutný čas (pokiaľ je to možné odporúča sa, aby rodič odovzdal dieťa a zdržoval sa mimo priestorov CPPPaP počas vyšetrenia/poradenského procesu). Príchody a odchody klientov sa snažia odborní zamestnanci organizovať tak, aby vzájomný kontakt klientov bol minimálny.
  • Odporúčame priniesť si so sebou vlastné písacie potreby.
  • V priestoroch zariadenia je sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).

Ak klient v priebehu vyšetrenia/poradenského procesu bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19 bude  umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a urgentne dôjde ku kontaktovaniu jeho zákonného zástupcu, aby ho bezodkladne vyzdvihol a navštívil pediatra.

  • Bližšie informácie o podmienkach prevádzky CPPPaP v jednotlivých fázach sú uvedené v  Usmernení CPPPaP (SEMAFOR).

https://www.minedu.sk/data/att/17096.pdf

Ďakujeme za dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel prevádzky CPPPaP.

 

 

O poradni: CPPPaP v Rimavskej Sobote v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 132, ods. 1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry; pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Našim zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici.

CPPPaP Rimavská Sobota poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1) a to:    a) deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    b) deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    c) pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.  

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:   

Služby poskytujeme v slovenskom i maďarskom jazyku bezplatne.