obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

O poradni: CPPPaP v Rimavskej Sobote v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 132, ods. 1) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry; pomáhame eliminovať poruchy psychického vývinu a poruchy správania. Intenzívne  spolupracujeme  s rodinou, školou a so zdravotníckym zariadením. Našim zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici.

CPPPaP Rimavská Sobota poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1) a to:    a) deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    b) deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;    c) pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.  

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:   

Služby poskytujeme v slovenskom i maďarskom jazyku bezplatne.