obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Nadlimitné zákazky

Verejný obstarávateľ: CPPPaP Rimavská Sobota
Sídlo: Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Hudcová, riaditeľka

CPPPaP je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Podlimitné zákazky

Verejný obstarávateľ: CPPPaP Rimavská Sobota
Sídlo: Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Hudcová, riaditeľka

CPPPaP je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.