obrazok

 

Centrum pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

Rimavská Sobota

Certifikované pracovisko Biofeedback

Primárna prevencia:

Preventívne besedy, prednášky a programy realizujeme v materských, základných a stredných školách na základe ponukového listu a dohody so školami. Pred realizáciou prednášky je potrebné vytlačiť a vyplniť tlačivo "Prihláška na preventívnu aktivitu" (pozri nižšie). Odborní zamestnanci CPPPaP po ukončení preventívnych aktivít potrebujú potvrdenie o ich realizácii s uvedením školy, témy, tried, v ktorých boli aktivity realizované s počtom žiakov, podpisom a pečiatkou školy.

 

Sekundárna prevencia:

V rámci sekundárnej prevencie realizujeme krízové intervencie v triedach, ďalej klubové stretnutia detí s problémami v správaní ako napr. "R - klub" alebo "Klub Kamarát". Informácie o klubových stretnutiach a prihláška (vypĺňa výchovný poradca ZŠ/SŠ po dohode s CPPPaP) si môžte stiahnuť v sekcii "Tlačivá".

 

Súbory na stiahnutie:

» Ponuka tém prevencie 2018_19 » Ponuka tém prevencie 2019_20 » Prihláška na preventívnu aktivitu